Практика

Практика є необхідною складовою підготовки фахівців. Проводиться згідно навчальних планів кафедри за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

ПРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

Переддипломна практика є завершальним етапом практичної підготовки студентів, які навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів і магістрів. Перед проходженням переддипломної практики студент повинен отримати тему атестаційної роботи для того, щоб під час практики закріпити та поглибити знання з навчальних дисциплін професійної підготовки, зібрати фактичний матеріал та виконати необхідні дослідження за темою атестаційної роботи.
Переддипломна практика  є важливим елементом практичної підготовки студентів та їх становленню як кваліфікованих працівників в сфері телекомунікацій. Для проходження переддипломної практики студентами 4- го курсу передбачено 5 тижнів, практики студентами 6 курсу за ОПП передбачено 8 тижнів

Перелік документів необхідний для проходження переддипломної практики на 4-му та 6-му курсах:

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА
 Науково-дослідна практика є одним з елементів освітньо-наукових програм підготовки магістрів, а також  елементом науково-дослідної роботи магістрів в плані опрацювання прикладної та експериментальної частини  їх дисертаційної роботи, реалізації їх ідей, досліджень, отриманих результатів  на практиці та становленню їх як кваліфікованих працівників в сфері телекомунікацій. Вона є складовою частиною навчального плану підготовки магістрів на завершальному етапі їх роботи над магістерською дисертацією, а саме в 4 семестрі, 5 тижнів. 

Перелік документів необхідний для проходження науково-дослідної практики:

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА
Педагогічна практика є складовою освітньо-наукових програм докторів філософії. Вона проводиться у 3 семестрі після засвоєння аспірантами певної педагогічної навчальної дисципліни (2 тижні). У процесі педагогічної практики поглиблюються знання аспірантів з питань педагогіки вищої школи, розвиваються та закріплюються вміння здійснювати науково-методичний аналіз навчальних програм окремих навчальних дисциплін, складати плани-конспекти занять, проводити різні види аудиторних занять, оцінювати результати власної діяльності, вдосконалювати комунікативні складові викладацької діяльності. Педагогічна практика дозволяє, використовуючи набутий теоретичний фундамент, розвивати у аспірантів творчість, ініціативу, активність, самостійність, прагнення до постійного самовдосконалення, розробляти і впроваджувати в навчальний процес власні методики навчання, використовувати інноваційні педагогічні технології тощо.

Перелік документів необхідний для проходження педагогічної практики:

ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Напередодні практики керівник від кафедри проводить інструктаж студентів (аспірантів) і видає:
• робочу програма практики;
• щоденники та індивідуальні завдання студентам для проходження практики

Після прибуття на підприємство студент повинен подати керівнику практики від підприємства щоденник і робочу програму практики, ознойомитися зі змістом індивідуального завдання, пройти інструктаж з охорони праці, ознайомитися з робочим місцем, правилами експлуатації устаткування та уточнити план проходження практики. Під час практики студент має дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства та вести щоденник для проходження практки. Відлучатися з місця практики студент може лише з дозволу керівника підприємства. Звіт з практики складається студентом відповідно до програми практики та індивідуального завдання. Залік з практики проводиться в останній день практики комісією кафедри, на яку студент подає повністю оформлені щоденник та звіт. Без заповненого і затвердженого щоденника та без звіту практика не зараховується.